Menu

Korte geschiedenis van de school

Op 3 juni 1920 kwam in de consistoriekamer van de kleine kerk te Steenwijk een groepje mensen bijeen om de mogelijkheid tot oprichten voor een school voor Christelijk Uitgebreid Lager Onderwijs te bespreken. De voorzitter van dit groepje was predikant J.H. Bruins. Hij werd bijgestaan door J. Broersma, J. van Essen, W. van Engen, G. Talen en M.M. Visscher. Deze bijeenkomst resulteerde in de oprichting van de vereniging voor Christelijk U.L.O. te Steenwijk.

In de beginperiode kwam de commissie wekelijks bijeen en deed men onderzoek naar gebouwen en/of terreinen die geschikt waren om onderwijs te kunnen geven, tevens werd een aanzet gemaakt tot het komen van een huishoudelijk reglement en leerplan.
De vereniging was ambitieus: de doelstelling was om in januari 1921 van start te gaan met het geven van les.

In december 1920 benoemde de vereniging de heer F. Folkers tot hoofd benoemd, waarna hij van start kan om leraren en leerlingen te werven. Men vond eerst ruimte in de oude school aan de Korputsingel. Deze bood onderdak aan circa 30 leerlingen.
Dinsdag 1 maart 1921 om 9 uur 's ochtends opende de Christelijke U.L.O. voor het eerst haar deuren.

De belangstelling was van begin af aan groot: binnen 2 maanden waren er 53 leerlingen en 3 leerkrachten. Het schoolgebouw aan de Korputsingel bleek al snel te klein. De school wendde zich tot de gemeente Steenwijk voor een grotere ruimte. Hoewel de gemeente pas wilde meewerken na bemiddeling door het ministerie van Onderwijs, had de gemeente uiteindelijk 2 terreinen ter beschikking om een school te kunnen huisvesten: een terrein achter het Stationskoffiehuis en een terrein aan de Oostwijkstraat. Het bestuur koos, na advies van G. Aberson, voor het terrein aan de Oostwijkstraat. De nieuwe school werd op 25 oktober 1922 geopend en bestond uit 3 leslokalen, 1 natuurkundepracticumlokaal en 1 gymnastieklokaal.

Hoewel het leerlingenaantal in de eerste jaren snel toenam, ging het financieel in deze periode niet goed. Het nieuwe schoolgebouw, dat mede was gefinancierd door het uitgeven van een obligatielening, drukte zwaar op de begroting. Giften van de schoolbesturen van het lager onderwijs brachten uiteindelijk net genoeg verlichting om het hoofd boven water te houden.

In 1924 slaagden de eerste 10 leerlingen voor de 3-jarige ULO.

Tijdens de oorlogsjaren werd het schoolgebouw in beslag genomen door de Duitsers en het was niet mogelijk onderdak te krijgen bij andere scholen. Er werd in die periode lesgegeven in verschillende gemeenschapslokalen verspreid door geheel Steenwijk en soms zelfs bij particulieren.

Na de oorlog breidde het leerlingenaantal snel uit. De school moest om de nieuwe aanwas op te vangen vergroot worden. Hoewel de gemeente voorstelde van gebouw te ruilen met School B, gebeurde dit niet, omdat het bestuur dit niet zag zitten. Uiteindelijk werden er in 1950 drie lokalen bijgebouwd. Het leerlingenaantal was toen circa 170. In 1960 werd het schoolgebouw wederom uitgebreid: deze keer met nog eens 4 leslokalen en 2 practicumlokalen.

Nadat in 1968 de Wet op het Voortgezet Onderwijs (ook bekend als de Mammoetwet) in werking trad, werd de ULO als onderwijstype afgeschaft. Hier kwam de MAVO (Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs) voor in de plaats. De ULO ging per 1968 verder onder de naam Christelijke MAVO Steenwijk.

In 1971 bestond het lerarenkorps uit 12 fulltime leraren en 5 parttimers. Het leerlingenaantal was inmiddels gestegen tot 270. In 1972 wordt eindelijk het nieuwe gymnastieklokaal in gebruik genomen. Hiervoor had de school reeds in 1963 plannen ontwikkeld.

Hoewel het bestuur in het begin van de jaren tachtig plannen maakte voor het grootschalig verbouwen van het schoolgebouw, is dit, onder meer vanwege bezuinigingen van rijkswege, heel lang niet doorgegaan. Mede hierdoor werd de noodzaak tot verregaande samenwerking en misschien wel een fusie met andere scholen in de regio steeds groter.

Daarom startte het bestuur de onderhandelingen over een fusie met andere christelijke scholen binnen de gemeente Steenwijk. Nadat dit niet voorspoedig verliep, startte het bestuur onderhandelingen met CSG Dingstede te Meppel. Dit liep ook op niets uit. Nadien kwam het bestuur met het initiatief om een federatie te vormen voor al het christelijk onderwijs binnen de gemeente. Uiteindelijk mondde dit uit in een fusie met Rooms-katholieke scholengemeenschap Croevinge te Steenwijkerwold. Besloten werd om te komen tot een scholengemeenschap op christelijke grondslag voor MAVO en LDGO (dit werd onderwezen op Croevinge), die de naam CSG Eekeringe kreeg. De laatste bestuursvergadering van de Vereniging voor Christelijk MAVO-onderwijs te Steenwijk vond plaats op 11 juni 1990. De ULO/MAVO kende in haar 68-jarig bestaan slechts drie directeuren:
1921-1957 Dhr. F. Folkers
1957-1982 Dhr. A. Werkman
1982-1990 Dhr. Van Andel

De school ging in 1990 verder als CSG Eekeringe; een school voor VMBO. De MAVO werd de Theoretische Leerweg en in de basis- en kaderberoepsgerichte Leerweg werden de afdelingen Zorg & Welzijn en Administratie aangeboden. Na verloop van tijd kwam de afdeling Welzijn, Informatica & Economie erbij, die tzt weer over ging in Dienstverlening & Commercie en Dienstverlening & Producten. De afdeling Administratie kent haar laatste examenjaar in 2022.

Na de vorming van de VMBO-school CSG Eekeringe ontstond er een flinke groei van leerlingen en werd de roep om nieuwbouw steeds groter en urgenter. Directeur Roel Koolma en bestuursvoorzitter Dick Kalma hebben tot in het Haagse gelobbyd om het voor elkaar te krijgen en uiteindelijk lukte het. Het gebouw dat er nu staat is in vier nieuwbouwfases neergezet tussen 1999 t/m 2014. In het schooljaar 2015-2016 zat het leerlingenaantal op bijna 600 leerlingen, maar de landelijke krimp is dit inmiddels afgenomen tot rond de 500 leerlingen.

Op 1 januari 2018 is CSG Eekeringe gefuseerd met de RSG Tromp Meesters en het Lindecollege te Wolvega en sindsdien  vormen ze samen onder één bestuur de Stichting Voortgezet Onderwijs Steenwijkerland Weststellingwerf. Met name de krimp in leerlingenaantal en de wens tot behoud van de volle breedte van het voortgezet onderwijs in Steenwijk hebben de grond gevormd voor deze fusie. Via de fusie in 2018 kwam er een intensieve samenwerking op gang met de RSG Tromp Meesters en we kunnen nu in 2022 spreken van een volledig samensmelting van de VMBO-afdelingen basis- en kaderberoepsgericht met als nieuwe werknaam SG Eekeringe.

Op dit moment zijn er vergaande plannen om te komen tot één locatie voor voortgezet onderwijs in Steenwijk aan de Lijsterbesstraat. Ergens rond 2026 zullen daardoor de locaties Stationsstraat van de RSG Tromp Meesters en Oostwijkstraat van CSG Eekeringe niet meer als schoolgebouw in functie zijn. Daarmee zou deze reünie dus wel eens de laatste kunnen zijn aan de Oostwijkstraat 8 te Steenwijk en dat mag je niet missen natuurlijk!